https://www.facebook.com/Hotel-Zlat%C3%BD-Potok-101760771748629

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů našich klientů považujeme za naši prioritní povinnost. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR").

Zpracovávané osobní údaje:

 • identifikační údaje klienta - jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • kontaktní údaje klienta - těmito údaji se rozumí zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, emailovou adresu a jiné podobné informace
  Jedná se o údaje, které jsou poskytovány ze strany klienta zcela dobrovolně a jsou pro Hotel Svratka, (dále jen Hotel) nezbytné pro náležité uzavření smluvního vztahu s klientem k ubytování na hotelovém pokoji, případně k poskytnutí jiných nabízených služeb.

Zdroje získaných osobních údajů:

 • se souhlasem klienta při rezervaci či při příjezdu do hotelu
 • se souhlasem klienta přes internet (email, sociální sítě)
  Veškeré osobní údaje od klienta, jsou získané s jeho souhlasem a jsou řádně evidovány .

Použití osobních údajů

 • dle zákona, se předkládají cizinecké policii ke kontrole
 • dle zákona o výběru ubytovacího poplatku
 • pro informování klienta o nových službách či nabídkách Hotelu
 • pro svou vnitřní potřebu, především pro tvorbu analýz, sledování kvality služeb, spokojenosti klientů a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů

Práva klienta

 • právo dostat informace o zpracování osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • právo vznést námitku
  Všechny osobní údaje klienta jsou s náležitou péči spravovány a chráněny. Zaměstnanci Hotelu, kteří s osobními údaji klienta přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
  Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany Hotelu k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje.

Váš souhlas

Používáním našeho rezervačního systému souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.