https://www.facebook.com/Hotel-Zlat%C3%BD-Potok-101760771748629

UBYTOVACÍ ŘÁD

 • Ubytování hostů v Hotelu ZLATÝ POTOK se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování, na jejímž základě hotel poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný (dále také "host") se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem či smlouvou o ubytování.
 • Host si při příchodu na pokoj zkontroloval jeho vybavení, stav a ručí za případné, způsobené škody!!
 • Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku postačí alespoň písemné či e-mailové potvrzení objednávky rezervace, nebo vyplnění přihlašovacího lístku při zahájení čerpání ubytovacích služeb na recepci.
 • Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví- li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.
 • Hotel ZLATÝ POTOK zaručuje všem hostům poskytování kvalitních služeb odpovídajících dané kategorii hotelu.
  • Při příjezdu do hotelu je host povinen předložit platný doklad totožnosti. Na základě jeho předložení je zapsán a ubytován. Jsou mu předány klíče od pokoje spolu s klíčem od hlavního vchodu. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, jakož i zpřístupnění třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem smlouvy o ubytování uzavřené mezi hotelem a hostem. V případě neodevzdání klíčů je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 1.500,-Kč.
  • Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu hotelu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě a nesmí přijímat v ubytovací části neubytované třetí osoby.
  • Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
  • Hotel je oprávněn využít osobní údaje hosta (zejm. adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo) pro obchodní a marketingová sdělení o plánovacích akcích, slevách apod. V případě nesouhlasu hosta nebudou tato sdělení zasílána.
  • Hotelový host se při příchodu do hotelu a při poskytování služeb prokazuje svým jménem a číslem svého pokoje.
   • zvláštních případech (např.z důvodu havárie v pokoji, pozdního příjezdu, apod.) může hotel nabídnout jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, avšak nesmí se podstatně lišit od potvrzené objednávky.
   • Host je povinen při příjezdu do hotelu upozornit recepci na své případné zdravotní problémy (invalidita, poškození zraku, sluchu apod.). Tato informace může pomoci zabezpečit v případě potřeby lékařskou pomoc či snadnou evakuaci hostů v případě požáru či jiných vážných havárií.
   • Užívání zařízení hotelu je přísně zakázáno osobám postiženým infekčními nemocemi.
   • V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta, není hotel povinen automaticky prodloužit jeho pobyt. Je-li volný jiný pokoj, může jej hostovi nabídnout za poplatek, který mu sdělí recepce.
   • Pokoj je vybaven veškerým vybavením dle dané kategorie hotelu. Žádáme hosty, aby nepřemisťovali zařízení a nábytek v pokoji a neprováděli žádné podstatné změny v pokoji.
   • Hotel neručí za odložené věci hosta!
   • Z bezpečnostních důvodů může host v pokoji používat pouze elektrické spotřebiče, sloužící k jeho osobní hygieně (např. holicí strojek, kartáček na zuby apod.). Rovněž může host využívat nízkopříkonové el. spotřebiče sloužící k osobní potřebě, např. notebooky, dobíječky ke kamerám a fotoaparátům, mobilní telefony apod. Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
   • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých v pokoji či v prostorách hotelu. Za případné škody způsobené dětmi v hotelu i v jeho okolí nesou plnou odpovědnost jejich rodiče či doprovod.
   • V hotelu ubytováváme domácí zvířata po předchozí domluvě.
   • Za škody způsobené hostem na majetku hotelu odpovídá host podle platných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku 89/2012 Sb.
   • Host má právo využít WiFi a připojit svůj soukromý počítač (notebook nebo jiné zařízení) k hotelové síti. Host nesmí využívat hotelového připojení k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření hotelové sítě. Hotelová síť je chráněna vlastním firewallem.
   • Ručníky a osušky se v průběhu pobytu mění pouze na žádost hosta. Vzhledem k tomu, že se chováme ekologicky, v žádném případě neměníme prádlo a ručníky každý den, pokud nejsou hostem znečištěny. V takovém případě může hotel po hostovi požadovat úhradu nákladů.
   • V době od 22.00 hod. do 07.00 hod. je v hotelu a jeho okolí noční klid. Žádáme hosty, aby jej dodržovali.
   • Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít okna, zkontrolovat uzavření vodovodních kohoutků a vypnout všechny elektrické spotřebiče. Pokud dveře a okna nebudou řádně uzavřeny, hotel nepřebírá odpovědnost za bezpečnost osobních věcí hosta zanechaných na pokoji.
   • Při odjezdu z hotelu je host povinen odevzdat klíče od pokoje do recepce hotelu.
   • Stravu podáváme hostům v hotelové restauraci. Pro hosty platí zákaz vynášení jídla a nádobí z prostor restaurace.
   • V den příjezdu je hotelový pokoj k dispozici od 14.00 hod. V den odjezdu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 10.00 hod. Pozdější uvolnění pokoje povoluje výhradně recepce, či pověřený pracovník hotelu.
   • Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen zaplatit cenu v souladu s předem dohodnutou cenou, příp. s platnými ceníky hotelu. Ceníky jednotlivých služeb jsou k dispozici v recepci.
   • Host může odstoupit od smlouvy o ubytování před uplynutím dohodnuté doby. Hotel si vyhrazuje právo účtovat si náhradu škody, která hotelu vznikne předčasným ukončením pobytu hosta, formou storno poplatku.
   • Hotel je vybaven požárními hlásiči v patrech. V případě požáru jimi lze nahlásit požár na recepci. K evakuaci slouží schodiště. Host je povinen seznámit se s evakuačním plánem a bezpečnostními pravidly v případě požáru. Tento plán nalezne na každém patře ve společných prostorech.
   • Host je povinen dodržovat všechna ustanovení "Ubytovacího řádu", bezpečnostní a protipožární předpisy hotelu. V případě, že je poruší, nebo i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje své povinnosti či překračuje svá práva, je hotel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování s hostem před uplynutím dohodnuté doby. Případné způsobené škody je povinen host v plné výši uhradit.
   • Host nesmí bez souhlasu hotelu: provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek atp.), odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování a vynášet potraviny a jídla z prostor restaurace. Je zakázáno používat otevřený oheň v hotelu i jeho okolí. Nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo předepsáno lékařem.
   • Pro využití hotelových služeb je potřeba dodržovat pravidla, pro prostory jako je: dětský koutek, stolní tenis, tělocvična, tenisový kurt, kdy host si převezme klíče na recepci, recepční si zapíše jméno a číslo pokoje hosta. Za škody způsobené dětmi nesou plnou odpovědnost jejich rodiče či doprovod. Každá způsobená škoda, se ihned hlásí na recepci. Do prostor klidové a relaxační zóny je umožněn vstup pouze v domácí obuvi.

   Do místnosti wellness, sauny a masáží odvádí hosty personál recepce a předává veškeré potřebné informace.  Venkovní bazén mohou hosté užívat, ale na vlastní nebezpečí. Hotel není odpovědný za jakoukoliv újmu.

   V každé této místnosti je vyvěšený provozní řád.

   • Celý hotel je nekuřácký, je vybaven protipožárními čidly. Pokud dojde ke spuštění požárního alarmu, vinnou hosta, ten je povinen uhradit pokutu ve výši 500,- Kč.

   Důležité kontakty:

   IZS 112

   Policie 158

   Lékařská pomoc 155

   Hasiči 150

   Pohotovost Vimperk +420 388 402 721

   Horská služba Zadov +420 388 428 139

   Nemocnice Vimperk +420 388 400 100

   Hotelová recepce (8:00 - 20:00) +420 382211860

   Děkujeme za návštěvu a pevně věříme, že uvedená pravidla a jejich dodržování oběma stranami přispěje k příjemnému prožití vašeho pobytu.

   V Řetenicích 4, dne 01.07.2020 Provozovatel: ASPCECT DEW s.r.o